Списък на предоставяните от РЗИ-Ловеч административни услуги

Ценоразпис за таксите, които се заплащат за предоставяните от РЗИ-Ловеч административни услуги
Ценоразпис на лабораторните анализи и дейности,извършвани от РЗИ - Ловеч
Подаване на Заявления по електронен път
Къде можете да заплатите

1.В касата в РЗИ  - Ловеч (стая №4) в брой или на ПОС терминал    2.По банков път: Банка: ОББ IBAN : BG96UBBS80023110734210 BIC: UBBSBGSF                   
1. Издаване на служебна бележка (становище) за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ при недостатъчност на регистрираните практики
Заявление по чл.81 ал.1 т.1 от ЗЛЗ
Заявление по чл.81 ал.1 т.3 и ал.2 от ЗЛЗ

2.Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина
Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис
Заявление за разкриване на допълнителен адрес на лечебно заведение

3.Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища
Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис

4.Заличаване  от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Заявление за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

5.Издаване на удостоверение за регистрация на лицата,практикуващи  неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Заявление за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - Приложение №1
Книга за посещения на лицата, върху които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - Приложение №2
Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - Приложение №3.

6. Заличаване от регистъра на лицата,практикуващи  неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Заявление за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

7.Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
Заявление за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

8.Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
Заявление за прекратяване на разрешителни за съхранение и продажба на лекарствени продукти

9.Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

10.Издаване на заповеди за откриване,  закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии
Предложение за определяне състава на ЛКК
Предложение за промяна състава / закриване на ЛКК

11.Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Заявление за получаване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи високорискови упойващи и психотропни вещества

12.Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Заявление за предоставяне на специални формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

13.Приемане на молби за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността
Заявление-декларация за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК

14. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение
Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение – транспортно средство
Уведомление за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение

15. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение
Заявление за заличаване на обект с обществено предназначение

16.Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове
Заявление за издаване на удостоверение за изпълнение на изискванията на Наредбата по чл.46 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти

17. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за  търговия на едро с лекарствени продукти
Заявление за издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

18. Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство  на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Заявление за регистрация на производствен обект
Декларация по чл.12 ал.5 от Закона за храните
Уведомление за промяна в обстоятелствата

19. Заличване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Заявление за заличаване регистрация на обект за производство и бутилиране на натурални минерални, изворни, трапезни води

20. Издаване на становище за класифициране на отпадъци
Заявление за издаване на становище за класификация на отпадъци
Работен лист за класификация на отпадъци

21. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти за общ/подробен устройствен план
Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на ПУП

22. Издаване на здравно заключение  за съгласуване на инвестиционен проект
Заявление за издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект

23. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
Заявление издаване на становище на Държавна приемателна комисия

24.Издаване на международен сертификат за имунизации
Заявление за издаване на международен сертификат за имунизации

25.Издаване на свидетелство за имунизационно състояние
Заявление за издаване на свидетелство за имуницзационно състояние
Декларация-съгласие за издаване на сертификат за имунизационно състояние

26.Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
Заявление за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия или инсталации

27. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната
Заявление за издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

28. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
Заявление за издаване на хигиенно заключение за аптека

29. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
Заявление за регистрация на дрогерия

30.Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение,включително на обект с източници на йонизиращи лъчения
Заявление за възстановяване експлоатацията на обект/част от обект/дейност/реализация на продукти 

31. Издаване на становище за унищожаване на лекарства
Заявление за издаване на становище за унищожаване на лекарства

32. Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица
Заявление за медицинско изследване
Заявление в обхвата на акредитация
Заявление извън обхвата на акредитация
Декларация-съгласие за извършване на медицинско изследване
Декларация-съгласие за извършване на лабораторно изследване

33. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр на документ
Заявление за получаване на заверено копие на ЕР
Заявление за получаване на заверени копия на медицински документи
Заявление за получаване на заверен препис или допълнителен екземпляр на документ

34.Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
Заявление за съгласуване на седмично разписание

35.Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина
Заявление за извършване на дейности с опасни отпадъци

36.Консултация за обхват и съдържание на инвестиционно намерение
Заявление за обхват и съдържание на инвестиционно намерение

37.Регистрация и заверка на лична здравна книжка
Заявление за регистрация на лична здравна книжка

38.Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход

39.Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж

40.Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице
от информационната система на НОИ
Заявление за уточняване на разлики

41.Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо и юридическо лице, относно административноправен режим,
които се дават по силата на нормативен акт или с извършване на друга административна услуга
Заявление за извършване на консултация

42.Предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и на информация от обществения сектор за повторно използване
Приложение №1 – Схема на процедурата по предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и информация от обществения сектор за повторно      използване
Приложение №3 – Заявление за достъп до обществена информация
Приложение №4 – Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване
Приложение №5 – Заявление за изготвяне на справка или даване на консултация във връзка с нормативната база и/или дейността на РЗИ по ЗДОИ
 

Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.com
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ