Епидемия от чума в Мадагаскар, мерки и профилактика
Мерки при пътуване със самолет или кораб

Доклад за  резултатите  от  мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения в Област Ловеч 2016 г.

На вниманието на ОПЛ - Епидемична обстановка по отношение на морбили

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №98/2013

Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

Продавайте химически продукти отговорно

Можете да оцените нещата!

Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества  +359(02)814 70 70

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ

До всички ОПЛ
ДО ОПЛ ВСИЧКИ Относно: изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
Приложение № 7а към чл. 13, ал. 3
Национален имунизационен календар
На вниманието на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ в област Ловеч
Нов формуляр на карта за суицидно действие
Провеждането на информационна кампания за превенция на сезонен грип
Предпазете себе си и Вашите пациенти от грип
Противогрипна имунизация при хронични заболявания
Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България 2015 - 2020 г.
Информация за заболяванията антракс и бруцелоза 
Информация за заболяването причинено от вируса Зика
Информация за пътуващите до и за гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика
Информация за заболяването Лаймска болест
Информация за граждани относно употребата на антивирусни препарати


НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

В ДВ бр. 87/31.10.2017 г. са публикувани изменения и промени в Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, в сила от 31.10.2017 г.


В тази връзка е променена и Процедурата за регистрация на ЛЗК, която е достъпна за Вас чрез бутон Регистри.

1. Извършват се предварителните медицински прегледи и изследвания от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ.
2. Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция по местонахождение на обекта или по постоянен адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи и изследвания.
3. Заявяването на услугата по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки се извършва чрез попълване на заявление. Заявлението може да бъде подадено на място в регионалната здравна инспекция или чрез лицензиран пощенски оператор.
4. Заверяват се само здравни книжки с правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания.
5. Заверената здравна книжка може да бъде получена на място в регионалната здравна инспекция, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.


ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Важно за общопрактикуващите лекари и специалистите по АГ
Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори "Да поговорим за предпазване от болести"
МАЛАРИЯ
Информация за диагностика на остри чревни инфекции с диариен синдром
Информация за  медицински специалисти от извънболничната и болничната помощ относно употребата на антивирусни препарати
Алгоритъм  за поведение на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП  при случай, съмнителен за грип
На вниманието на всички лечебни заведения за болнична ,извънболнична помощ и ЦСМП от област Ловеч
Неразрешени лекарства за сифилис
Информация ,относно издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти

РЕГИСТРИРАНИТЕ СЛУЧАИ НА ТУЛАРЕМИЯ В СТРАНАТА

Туларемия
Взeмане и изпращане на проби от пациенти за Туларемия
Основни правила в диагностиката и проучването на случаи с Туларемия

ЕБОЛА

Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от Ебола вирусна инфекция
Стъпки за обличане на лично предпазно облекло и поставяне на лични предпазни средства (ЛПС)
Стъпки за отстраняване на предпазното облекло и личните предпазни средства (ЛПС)
Как да изпратим безопасно човешки  кръвни  проби от съмнителни случаи  на  Ебола в рамките на една страна с  автомобилен ,железопътен или морски транспорт
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.com
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ