Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.com          Дейности на РЗИ -Ловеч

 •     РЗИ осъществява държавна политика на територията на Ловешка област.
 •     РЗИ Ловеч упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение,продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 •     РЗИ Ловеч упражнява контрол върху заразните болести.
 •     РЗИ Ловеч упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и    съмнително болните от заразни  болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 •     РЗИ Ловеч извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 •     РЗИ Ловеч извършва лабораторни изследвания
 •     РЗИ Ловеч извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 •     РЗИ Ловеч извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите  на питейните води.
 •     РЗИ Ловеч оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 •     РЗИ Ловеч участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 •     РЗИ Ловеч контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 •     РЗИ Ловеч извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и осъществява контрол по извършената регистрация.
 •    РЗИ Ловеч извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им.
 •    РЗИ Ловеч извършва регистрация на дрогерии.
 •    РЗИ Ловеч издава удостоверение за изпълнение на изискванията на наредбата по чл.46, ал.3 от ЗЛЗ и утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ.
 •    РЗИ Ловеч организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза.
 •    РЗИ Ловеч участва в изработването на областна здравна карта.
 •    РЗИ Ловеч контролира  заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
 •    РЗИ Ловеч планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
 •   РЗИ Ловеч проучва и установява потребностите от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно  обучение.
 •   Изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазване на общественото здраве
 •   Изпълнение на национални програми и проекти в областта на опазване на общественото здраве


      


     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Актуална информация за качеството на питейната вода в Ловешка област за периода  30.04.2018г.  - 11.05.2018г.

Промяна на типа на ваксината за провеждане на първична имунизация на деца, родени след 01.01.2018г.

Информация относно изменения и промени в Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, изм. и доп. ДВ бр. 87/31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г.

До  Ръководителите на лечебни заведения и  ЦСМП Област Ловеч- Относно: Писмо на Министъра на здравеопазването  с приложени Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици

Търг за продажба на МПС
1.Обява за откриване на търг за продажба на МПС
2.Заповед за откриване на търг
3.Вътрешни правила за организиране и провеждане на търг за продажба на автомобили, собственост на РЗИ-Ловеч